ChSD rodzina

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE powstało w celu realizacji biblijnej zasady zawartej w Ewangelii św. Mateusza: łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodzącego przyjąć, chorego i przebywającego w więzieniu odwiedzić.

ChSD w Bydgoszczy działa pod hasłem RODZINA TO JEDNA DRUŻYNA. Zajmujemy się pracą wśród rodzin, niosąc pomoc tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonym kobietom i rodzinom zagrożonym przemocą, bezrobociem i bezdomnością. Pragniemy również wspierać rodziny wielodzietne bez względu na ich sytuację materialną.

Podejmujemy różnorodne działania wspierające rodzinę jako najlepsze środowisko wychowawcze dla następnych pokoleń. Pragniemy, by w naszych domach były wychowywane szczęśliwe dzieci, by w środowisku domowym rozwijali się obywatele potrafiący podejmować właściwe decyzje, ludzie wartościowi i mający poczucie własnej wartości.

Od początku sierpnia 2017 działa w Białych Błotach placówka pod nazwą TWOJE MIEJSCE PRZY STOLE.

W roku 2016 powstała GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN Z DZIECKIEM Z ZESPOŁEM DOWNA. Oferujemy pomoc obecnym i przyszłym rodzicom dzieci z trisomią 21, organizujemy spotkania z terapeutami i specjalistami, którzy wspierają rehabilitację zarówno dzieci, jak i całej rodziny. Otrzymujemy finansowe wsparcie Miasta Bydgoszcz oraz poszukujemy dalszych środków na rozwój tego działania.

Od roku 2014 prowadzimy bezpłatne KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla dzieci i młodzieży z Rzęczkowa (gmina Zławieś Wielka).