STATUT CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA DOBROCZYNNEGO

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie: „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, w skrócie: „ChSD” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu realizację biblijnej zasady zawartej w Ewangelii Mateusza: „łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść”.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855)
  2. Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego
  3. Niniejszego Statutu
  4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i wolontariacie.
 2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 4. Stowarzyszenie jest organizacją zielonoświątkową.
 5. Stowarzyszenie działa w łączności z Naczelną Radą Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Klucze.

§4

 1. Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych działań może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych (np.: terenowe jednostki organizacyjne czy społeczne zespoły doradcze).
 2. W sprawie powoływania terenowych jednostek organizacyjnych ustala się, iż można tworzyć Oddziały Terenowe, które posiadają osobowość prawną (samodzielność w podejmowaniu zobowiązań).
 3. Oddziały Terenowe powoływane są przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Oddziały Terenowe oraz ich władze podlegają Zarządowi Stowarzyszenia w zakresie jak w § 18, pkt. 5, litery h, i, j.
 5. Społeczne Zespoły Doradcze powołuje Zarząd Stowarzyszenia i określa ich zakres działania oraz kompetencje.
 6. Rozwiązywanie Oddziałów Terenowych i Społecznych Zespołów Doradczych następuje na podstawie decyzji organu powołującego je, po uzyskaniu absolutorium za okres działalności.

§5

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II
Cele i środki działania.

§7

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  1. reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  2. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
  3. doradztwo i szkolenie,
  4. kształcenie ustawiczne,
  5. inicjowanie działań lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych o charakterze integracyjnym, kulturalnym i sportowym,
  6. rozwijanie partnerstwa i współpracy lokalnej, regionalnej, ponadregionalnej i ponadnarodowej na rzecz polityki społecznej,
  7. promowanie i wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologią, starością i niepełnosprawnością,
  8. promocja i upowszechnianie idei wolontariatu,
  9. organizowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
  10. upowszechnianie i promocja ekonomii społecznej,
  11. działania edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i także materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo,
  2. kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich.
 3. Formy i metody realizacji:
  1. poprzez system opieki, poradnictwa i wdrażania:
   1. w dziedzinie materialnej
    • żywienie, organizowanie stołówek, jadłodajni, itp., rozdawnictwo gotowych artykułów żywnościowych
    • rozdzielnictwo odzieży, przedmiotów codziennego użytku, artykułów sanitarnych i higienicznych
    • organizowanie, finansowanie wypoczynku
    • ustanawianie stypendiów, darowizn dla uczniów, szkół, przedszkoli, domów opieki, rencistów, emerytów, chorych
   2. w dziedzinie opieki
    • odwiedzanie chorych w domach, szpitalach, domach opieki, hospicjach
    • odwiedzanie uzależnionych w zakładach leczniczych
    • odwiedzanie bezdomnych w schroniskach
    • odwiedzanie domów dla samotnych matek
    • odwiedzanie domów wychowawczych dla młodzieży
    • opieka nad ludźmi słabymi i bezradnymi
    • opieka nad rodzinami patologicznymi
   3.  w dziedzinie poradnictwa
    • system poradni dla uzależnionych (narkomanów i alkoholików), trudnej młodzieży, rodzin zastępczych, itp.
    • poradnictwo prawne
   4.  w dziedzinie wychowawczo-adaptacyjnej
    • pomoc w poszukiwaniu i ewentualnej organizacji miejsc pracy dla byłych alkoholików, narkomanów, więźniów oraz wdów, samotnych matek, inwalidów, itp.
    • organizowanie hosteli – schronisk dla bezdomnych i opuszczających zakłady karne, ośrodki lecznictwa odwykowego, a także domów samotnej matki
    • prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
    • prowadzenie Domów Spokojnej Starości
    • prowadzenie Zakładów Aktywizacji Zawodowej
    • prowadzenie Świetlic Środowiskowych
    • prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
    • prowadzenie ośrodków szkoleniowo-wspierających
    • tworzenie i prowadzenie jednostek oświatowych, wychowawczych, pomocy społecznej, zakładów opieki zdrowotnej, rodzinnych form opieki nad dzieckiem, osobami starszymi i niepełnosprawnymi
    • organizowanie alternatywnych form edukacji
  2. współpracując z instytucjami państwowymi, samorządowymi i podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i kościołami w kraju i za granicą – w zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
  3. wszechstronnie propagując metody i techniki stosowane w zakresie działalności charytatywnej,
  4. poprzez współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
  5. współpracując z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w działalności charytatywnej,
  6. poprzez doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
  7. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
  8. poprzez promowanie idei wolontariatu.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz cudzoziemiec, także nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP, który wyrazi chęć uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia oraz przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
 2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§9

 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§10

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1. swą postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2. dbać o jego dobre imię,
  3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska chrześcijańskiego,
  4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Stowarzyszenia,
  6. regularnie opłacać składki.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
  2. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. korzystać z lokali Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia,
  4. posiadać legitymację Stowarzyszenia,
  5. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
  6. korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków według regulaminu i zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
  7. korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie według ustalonych przez Zarząd zasad.

§11

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 10, ust. 2, lit. b-g.

§12

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
  1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
  2. wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:
   1. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Zarządu Stowarzyszenia,
   2. nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
   3. zalegania z opłatą składek członkowskich przez 1 rok,
   4. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, z przyczyn określonych w pkt.: i) oraz ii), oraz na wniosek Sądu Koleżeńskiego,
   5. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
  3. śmierć członka.

§13

 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

§14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.

§15

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§16

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§17
Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej jeden raz w roku lub częściej na uzasadniony, pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny, skuteczny sposób, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
  W szczególnych sytuacjach dotyczących działalności Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na pisemny wniosek co najmniej 30% członków Stowarzyszenia z zastosowaniem wyżej wymienionej procedury powiadamiania.
 3. Dla ważności Walnego Zgromadzenia Członków winna uczestniczyć w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować i podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym: opiekun z ramienia Kościoła, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
  4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  7. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia (po zapoznaniu się z opinią władzy kościelnej).
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.
 7. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.
 8. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§18
Zarząd Stowarzyszenia.

 1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, V-ce Prezesa, Skarbnika i dwóch Członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 3-letnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborze zebraniu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. powoływanie Oddziałów Terenowych i wyrażanie zgody na posiadanie osobowości prawnej,
  5. wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków własnych propozycji kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia i usprawniania jego organizacji i efektywności ekonomicznej,
  6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  7. ustalanie składek członkowskich,
  8. wspieranie działalności niższych ogniw Stowarzyszenia w obszarach takich jak: szkolenie, doradztwo, przygotowanie i realizacja programów działania,
  9. zawieszanie lub uchylanie uchwał władz oddziałów terenowych Stowarzyszenia, jeżeli są one sprzeczne ze Statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia albo przepisami prawa,
  10. rozstrzyganie odwołań od uchwał władz niższych ogniw Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie sporów powstałych w ich gronie.
 6. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 7. Zarząd pracuje zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem i planem pracy zapewniając realizację postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§19
Główna Komisja Rewizyjna.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący oraz 2 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia według opracowanego przez siebie planu,
  2. składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  4. sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych niższych szczebli.

§19a

 1. Komisja Rewizyjna jest zależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§20
Sąd Koleżeński.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego, pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków, poza wnioskami i skargami w stosunku do władz Stowarzyszenia (dotyczy także członków Oddziałów Terenowych).
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.
 5. Stronom przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
 7. Posiedzeniom Sądu przewodniczy rotacyjnie wybierany członek Sądu.

§21

 1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14, ust. 1, pkt.: b), c), d), w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można dokooptować nie więcej niż połowę składu danego organu.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego i przedstawiciel Kościoła mogą być zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Władze Oddziałów Terenowych.

§22

 1. Władzami Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§23
Walne Zebranie Oddziału.

 1. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
  1. uchwalanie planu działania i planu finansowego Oddziału Terenowego,
  2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego,
  3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału Terenowego, Komisję Rewizyjną Oddziału Terenowego i członków Oddziału Terenowego,
  4. podejmowanie decyzji dotyczących udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Terenowego,
  5. wybór Zarządu Oddziału Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego.

§24

 1. Walne Zebranie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Terenowego raz na trzy lata.
 2. O terminie Walnego Zebrania Oddziału zawiadamia Zarząd Oddziału Terenowego wszystkich członków co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem.

§25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Terenowego jest zwoływane:
  1. na wniosek zarządu wyższego szczebla,
  2. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Terenowego,
  3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego,
  4. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału Terenowego.
 2. O terminie Nadzwyczajnego Zebrania Oddziału Terenowego, Zarząd Oddziału zawiadamia wszystkich członków co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem.
 3. W miarę potrzeby Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Terenowego może wybrać, w czasie trwania kadencji, nowy Zarząd Oddziału Terenowego i Nową Komisję Rewizyjną Oddziału Terenowego lub dokonać zmian w ich składzie.

§26

 1. Do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego uprawnieni są wszyscy członkowie Oddziału Terenowego Stowarzyszenia (dotyczy Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Terenowego).

§27
Zarząd Oddziału.

 1. Zarząd Oddziału Terenowego składa się z 3-5 członków.
 2. Zarząd Oddziału Terenowego wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz według możliwości dwóch członków zarządu.
 3. Kadencja Zarządu Oddziału Terenowego trwa trzy lata.
 4. Do zakresu odpowiedzialności Zarządu Oddziału Terenowego należy:
  1. kierowanie działalnością Oddziału Terenowego,
  2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału Terenowego i nadrzędnych władz Stowarzyszenia,
  3. opracowanie planu działania i planu finansowego Oddziału Terenowego oraz sprawozdań z ich wykonania,
  4. gromadzenie środków finansowych na działalność Oddziału Terenowego i zbieranie składek członkowskich oraz zarządzanie majątkiem Oddziału Terenowego do wysokości osiąganych dochodów,
  5. reprezentowanie Oddziału Terenowego,
  6. podejmowanie zobowiązań finansowych i rozliczanie ich.

§28
Komisja Rewizyjna Oddziału.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego jest organem kontroli Oddziału i składa się z minimum trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego kontroluje całokształt działań Oddziału, składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego, zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Terenowego.

§29

 1. Postanowienia § 21, pkt.: 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§30

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członków,
  2. z dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  3. z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  4. z darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów,
  5. ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych,
  6. z dotacji według zasad określonych w odrębnych przepisach,
  7. z własnej działalności gospodarczej prowadzonej według przepisów prawa.
 2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

§30a

 1. W Stowarzyszeniu zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§31

 1. Osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub subwencji jednorazowej lub wielokrotnej uzyskują, o ile wyrażają stosowne życzenie, tytuł „Członka Wspierającego Stowarzyszenie”. Tytuł ten ma charakter osobisty.

Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§32

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Wystąpienie do Sądu o rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga opinii Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji.
 4. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia do jego majątku stosuje się odpowiednie przepisy Prawa Wewnętrznego Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział VIII
Przepisy końcowe.

§33

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia w osobach Prezesa plus jeden z vice Prezesów (lub jeden z członków zarządu) działający łącznie.

§34

 1. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i Ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.